Тема 3. Идентичност и различия в обществото

Цел: изясняване на понятието „идентичност“, „общност“ и „различия“.

Очаквани резултати: Всички ученици да повишат знанията си за различните кате- гории лица със специални образователни потребности, да се запознаят с другите различия между хората и да придобият по-високо ниво на толерантност в обще- ството.

Подкрепяща информация: Идентичност = еднаквост, сходство, подобие, прилика.

Различие = разлика, разграничение, отличителен белег, особеност

Всеки човек е различен и има различна роля в обществото. Обществото е голяма група от хора. Обществата имат различни модели на взаимоотношения (социални отношения) между индивидите. Думата „идентичност“ означава разбиране на чо- века за себе си и осъзнаване, че е отделен индивид със свои качества. Различията

между хората в обществото могат да бъдат на основа на техните разбирания, же- лания, цели, нужди, цвят на кожата, етнос, религия. Много често като „различни“ се определят децата, които имат специални нужди – деца, които не чуват, не виждат или имат някакво физическо нарушение. Може би самите вие имате такова дете в своя клас?

Различията в обществото се дължат и на разнообразието от различни религиозни вярвания. Тъй като всеки човек е свободен да избира религията си, то вероятността да се отличава с нея от общата група хора е много висок.

Друг вид различия в обществото са етническите различия. Етническа група, етнос или народност са група от хора, която се идентифицира с общо наследство – исто- рия, раса, родственивръзки, религия, език, култура, територия, националност или външен вид. Членовете на етническата група осъзнават принадлежността си към нея, а хората извън нея признават нейното съществуване. Думата „етнос“ произли- за от гръцки език и означава народ.

На каквато и основа да са различията е добре да знаете, че всички хора имат равни права и задължения в обществото и не бива да бъдат изключвани от него. Разби- рането за равните права на всички членове на обществото се нарича толерантност. Толерантността е термин, който означава търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни, религиозни. Също така толерантността означава да приемеш другия такъв, какъвто е.

Екипен трениг:

РАБОТЕН ЛИСТ – ОСЪЗНАВАНЕ ЕФЕКТИТЕ ОТ НЕПРИЕМАНЕТО

Върнете се във вашия живот и си припомнете случай, когато сте били „неприети“/ нежелани. Ако вече сте си припомнили такъв случай, опитайте се да опишете:

  1. Какви емоции сте изпитвали ………………………………………………………………………………………
  2. Какво е било вашето самочувствие ………………………………………………………………………….
  3. Какви мисли са се появили ………………………………………………………………………………………….

Процедура:

 

Записва се думата „приемане“ и се задава въпроса какво според участниците озна- чава това, след което се записват отговорите. След това участниците споделят слу- чай от своя живот, в който са се почувствали „приети“/желани и отбелязват ефек- тите от „приемането“. След това участниците попълват работния лист, осъзнават ефектите от неприемането и след като приключат споделят своите преживявания с групата.

Дискусия

Въпроси:

  1. Какви са кратковременните и дълговременните ефекти от приемането?
  2. Как се отразява приемането върху отношенията с другите?
  3. Как приемането се отразява на твоето самочувствие и самоувереност или на самочувствието и самоувереността на твоя съученик или приятел, който често е сочен като „различен“?

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top