Целта е начално разучаване на двигателните действия – ловене, подаване и нана- сяне удар с топката (стрелба) и по топка за подобряване координираността на дви- женията, проява на находчивост и самоинициатива, изграждане на способности за взаимодействия в група и развиване на ловскостта, бързината и издръжливостта. В този етап ученикът трябва да: Усъвършенства уменията за игра …

СПОРТНИ И СПОРТНО ПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ – НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Прочетете още »