ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Цел: изясняване на понятието „идентич- ност“ и „различия“. Очаквани резултати: Всички ученици да повишат знанията си за различните категории лица със специални образо- вателни потребности, да се запознаят с другите различия между хората и да придобият по-високо ниво на толерант- ност в обществото. Всеки човек е различен и има различна роля в обществото. Думата „идентич- …

Тема 3. Идентичност и различия в обществото „Заедно сме, но сме различни!“ Прочетете още »

Цел: Подрастващите да познават основните признаци на правовата държава и да изградят представа за важността на регулирането в обществените отношения въз основа на правов ред. Очаквани резултати: Да се изградят представи и понятия, които ще са ръководно начало на младежите за живот в институциите на държавата. Да се познава равнищата на публичното управление и правомощията …

Тема 3. Права и правова държава Прочетете още »

Цел: Учениците да придобият основна информация за понятията личност, взаимоотношения и междуличностни отношения. Очаквани резултати: Качеството на общуване в класа да бъде повишено. Подкрепяща информация: Междуличностните отношения представляват общуване, приятелство, близост, връзка между двама или повече души, които могат да бъдат временни или продължителни. Тази близост и приятелство може да се основава на любов, солидарност …

Тема 1: Междуличностни отношения Прочетете още »

Цел: Учениците да познават своите права, но и да изградят представа за важността на изпълнението на своите задължения. Очаквани резултати: Повишено внимание при спазване на собствените си задъл- жения, както и разбиране на възможностите всеки индивид да търси правата си. Всяка личност във вашето училище, без значение дали е ученик, служител или отго- варя в …

Тема 2: Права и задължения на децата и младежите. Знаем ли своите права? Прочетете още »

Цел: Учениците да придобият основна информация за понятията личност, вза- имоотношения и междуличностни отно- шения. Очаквани резултати: Качеството на об- щуване в класа да бъде повишено. Подкрепяща информация: Личност е все- ки един човек, а междуличностните от- ношения между хората се появяват, ко- гато личностите започнат да общуват помежду си. Така, например, във вашия клас …

Тема 1: Междуличностни отношения. „Как общуваме в нашия клас?“ Прочетете още »

Цел: Учениците да придобият основна информация за понятията личност, взаимоотношения и междуличностни отношения. Очаквани резултати: Качеството на общуване в класа да бъде повишено. Подкрепяща информация: Междуличностните отношения представляват общуване, приятелство, близост, връзка между двама или повече души, които могат да бъдат временни или продължителни. Тази близост и приятелство може да се основава на любов, солидарност …

Тема 1. Междуличностни отношения Прочетете още »

Цел: Децата и младежите да познават своите права, но и да изградят представа за важността на изпълнението на своите задължения. Повишено внимание при спазване на собствените си задължения, както и разбиране на възможностите всеки индивид да търси правата си. Както казахме в предишната тема за междуличностните отношения, всеки един от вас е отделна личност. Всяка личност …

Тема 2. Права и задължения на децата и младежите Прочетете още »

Цел: изясняване на понятието „идентичност“, „общност“ и „различия“. Очаквани резултати: Всички ученици да повишат знанията си за различните кате- гории лица със специални образователни потребности, да се запознаят с другите различия между хората и да придобият по-високо ниво на толерантност в обще- ството. Подкрепяща информация: Идентичност = еднаквост, сходство, подобие, прилика. Различие = разлика, разграничение, …

Тема 3. Идентичност и различия в обществото Прочетете още »

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top