За Проекта WellBeCome

Divider

PROJECT / ПРОЕКТ / ПРОJEKAT

Divider

WellBeCome

Contract number / Номер на договор /Број уговора- CB007.2.22.112Project total / Сума на

проекта/Вредност пројекта – 136 175.88 euroEU co-financing / Европейско съфинансиране /Европско

суфинансирање- 115 749.49 euroDuration in months / Времетраене на проекта в месеци /Траајање

пројекта у месецима– 15

Project partner 1 / Партньор по проекта 1/Пројектни партнер 1„Association Azbukari“, R. Bulgaria

„Сдружение Азбукари“, Р. България

Удружење“Азбукари“, Р.БугарскаProject partner 2 / Партньор по проекта 2/ Пројектни партнер 2„Hristo

Botev“ Primary School, Dimitrovgrad, R. Serbia

Училище „Христо Ботев“, Димитровград, Р. Сърбия

Основна школа“Христо Ботев“ Димитровград,Р.Србија

Project partner 3 / Партньор по проекта 3/ Пројектни партнер 3„Ivan Vazov“ School, Aldomirovtsi village,

municipality of Slivnitsa, R. Bulgaria

Училище „Иван Вазов“, с. Алдомировци, Р. България

Школа“Иван Вазов“ с.Алдомировци,Р.Бугарска

 

PROJECT OBJECTIVES / ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА/ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:The main project objective is to encourage

the cooperation initiatives with young people in the CBC area for promotion of WellBeCome way of life (a

life of well-being)/ Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между

младежите в пограничния регион за популяризиране на здравословния и пълноценен начин на живот

(WellBeCome)/ Главни циљ пројекта је подстицање сарадње и иницијатива међу младима у

пограничном региону ради промоције здравог и испуњеног начина живота (WellBeCome)

PROJECT RESULTS AND OUTPUTS / РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА/РЕЗУЛТАТИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:1. Encouraged cooperation between youth in the CBC area for WellBeCome (well-

being) activities/ Подпомогнато сътрудничество между младежите в пограничния регион за развитие на

WellBeCome дейности (дейности за здравословен и пълноценен живот)

Подстакнута сарадња младих у пограничном региону ради развоја WellBeCome активности

(активности за здрав и испуњен живот)

2. Created 2 WellBeCome rooms in the CBC area

Създадени 2 WellBeCome стаи в пограничния регион

 

Направљене 2 WellBeCome учионице у пограничном региону

3. Created WellBeCome Network platform

Създадена WellBeCome платформа за сътрудничество

Направљена WellBeCome интернет платформа

4. Prepared materials for WellBeCome trainings and activities

Изготвени материали за WellBeCome обучения и занятия

Припремљени материјали за WellBeCome обуке и часове

5. Trained WellBeCome trainers

Обучени WellBeCome обучители

Обучени WellBeCome тренери

6. Conducted WellBeCome activities in the partnering schools

Проведени WellBeCome занимания в партниращите училища

Реализоване WellBeCome активности у партнерским школама

7. Conducted 2 WellBeCome final events

Реализована 2 WellBeCome завршна догађаја

 

TARGET GROUPS / ЦЕЛЕВА ГРУПА/ ЦИЉНА ГРУПА:- Student from Hristo Botev School, Dimitrovgrad

municipality;

– Students from Ivan Vazov School, Slivnitsa municipality;

– Youths, living in Slivnitsa municipality;

– Youths in Dimitrovgrad municipality;

– Population of Slivnitsa Municipality;

– Population of Dimitrovgrad Municipality.

– Учениците от училище „Христо Ботев“, община Димитровград;

– Учениците от училище „Иван Вазов“, община Сливница;

– Младежи от община Сливница;

– Младежи от община Димитровград;

– Населението на община Сливница;

– Населението на община Димитровград.

 

-Ученици Основне школе“Христо Ботев“, општина Димитровград,Р.Србија

-Ученици школе“Иван Вазов“ с.Алдомировци, општина СливницаР.Бугарска

-Млади који живе у општини Димитровград

-Млади који живе у општини Сливница

-Становништво општине Димитровград

-Становништво општине Сливница

Проект WellBeCome

 

Да променим света! Може би, това е заветна цел на добруването на всеки от нас. Но когато става въпрос за това, че светът освен за нас, трябва да стане по-добър и за нашите деца, тогава ще трябва да решим заедно – как да живеем така, че да превърнем мечтите ни в техен щастлив живот.

 

 

Тази платформа има за цел да даде пълноценни съвети и медули за обучение за : 

  • равностойно качествено образование през целия живот;
  • нагласи към емпатия и добронамереност;
  • взаимопомощ при премахване на глада и за осигуряване на по-качествено хранене;
  • насоченост към здравословен начин на живот в семействата;
  • активно включване в културата, спорта и в други области на творческите им изяви;
Високо квалифицирани специалисти

ЕКСПЕРТИ

Проф. д-р Весела Гюрова, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“ – Експерт по педагогика

Проф. д-р Анджелина Янева – Прокопова, Департамент по спорт , СУ „Св. Климент Охридски“ – Експерт физическо възпитание и спорт, образование, адаптирана физическа активност

Доц. д-р Ася Емилова Асенова, Катедра „Методика на обучението по биология“, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Мария Валявичарска, асистент във Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“ – Експерт по специална педагогика и логопедия

The project is co-funded by EU through the  Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme.

This platform has been made with the support of the European Union through the Interreg-IPA Bulgaria-Serbia Cross-border Cooperation Program 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB007. The contents of this platform are the sole responsibility of beneficiary and should in no way be interpreted as a standpoint of the European Union or the Managing Authority of the Program.

 

 

 

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top