За проекта

Divider

PROJECT / ПРОЕКТ / ПРОJEKAT

Divider

ВеллБеЦоме
Contract number / Номер на договор /Број уговора- CB007.2.22.112Project total / Сума на
проекта/Вредност пројекта – 136 175.88 euroEU co-financing / Европейско съфинансиране /Европско
суфинансирање- 115 749.49 euroDuration in months / Времетраене на проекта в месеци /Траајање
пројекта у месецима– 15
Project partner 1 / Партньор по проекта 1/Пројектни партнер 1„Association Azbukari“, R. Bulgaria
„Сдружение Азбукари“, Р. България
Удружење“Азбукари“, Р.БугарскаProject partner 2 / Партньор по проекта 2/ Пројектни партнер 2„Hristo
Botev“ Primary School, Dimitrovgrad, R. Serbia
Училище „Христо Ботев“, Димитровград, Р. Сърбия
Основна школа“Христо Ботев“ Димитровград,Р.Србија
Project partner 3 / Партньор по проекта 3/ Пројектни партнер 3„Ivan Vazov“ School, Aldomirovtsi village,
municipality of Slivnitsa, R. Bulgaria
Училище „Иван Вазов“, с. Алдомировци, Р. България
Школа“Иван Вазов“ с.Алдомировци,Р.Бугарска

PROJECT OBJECTIVES / ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА/ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:The main project objective is to encourage
the cooperation initiatives with young people in the CBC area for promotion of WellBeCome way of life (a
life of well-being)Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и инициативите между
младежите в пограничния регион за популяризиране на здравословния и пълноценен начин на живот
(WellBeCome)Главни циљ пројекта је подстицање сарадње и иницијатива међу младима у
пограничном региону ради промоције здравог и испуњеног начина живота (WellBeCome)
PROJECT RESULTS AND OUTPUTS / РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА/РЕЗУЛТАТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:1. Encouraged cooperation between youth in the CBC area for WellBeCome (well-
being) activitiesПодпомогнато сътрудничество между младежите в пограничния регион за развитие на
WellBeCome дейности (дейности за здравословен и пълноценен живот)
Подстакнута сарадња младих у пограничном региону ради развоја WellBeCome активности
(активности за здрав и испуњен живот)
2. Created 2 WellBeCome rooms in the CBC area
Създадени 2 WellBeCome стаи в пограничния регион

Направљене 2 WellBeCome учионице у пограничном региону
3. Created WellBeCome Network platform
Създадена WellBeCome платформа за сътрудничество
Направљена WellBeCome интернет платформа
4. Prepared materials for WellBeCome trainings and activities
Изготвени материали за WellBeCome обучения и занятия
Припремљени материјали за WellBeCome обуке и часове
5. Trained WellBeCome trainers
Обучени WellBeCome обучители
Обучени WellBeCome тренери
6. Conducted WellBeCome activities in the partnering schools
Проведени WellBeCome занимания в партниращите училища
Реализоване WellBeCome активности у партнерским школама
7. Conducted 2 WellBeCome final events
Реализована 2 WellBeCome завршна догађаја

TARGET GROUPS / ЦЕЛЕВА ГРУПА/ЦИЉНА ГРУПА:- Student from Hristo Botev School, Dimitrovgrad
municipality;
– Students from Ivan Vazov School, Slivnitsa municipality;
– Youths, living in Slivnitsa municipality;
– Youths in Dimitrovgrad municipality;
– Population of Slivnitsa Municipality;
– Population of Dimitrovgrad Municipality.
– Учениците от училище „Христо Ботев“, община Димитровград;
– Учениците от училище „Иван Вазов“, община Сливница;
– Младежи от община Сливница;
– Младежи от община Димитровград;
– Населението на община Сливница;
– Населението на община Димитровград.

-Ученици Основне школе“Христо Ботев“, општина Димитровград,Р.Србија
-Ученици школе“Иван Вазов“ с.Алдомировци, општина СливницаР.Бугарска
-Млади који живе у општини Димитровград
-Млади који живе у општини Сливница
-Становништво општине Димитровград
-Становништво општине Сливница

Малко повече за проекта...

Препоръчваме иновативната образователната методика ВеллБеЦоме на готовите да приемат и предават знанието за израстване на личността, да прилагат практики за грижа за здравето и дълголетието, да поддържат бодър дух в силно тяло и да създават хармонични междуличностни отношения.

Създадохме тази образователна формула за успешно постигане на взаимодействие в общуването на учителя, ученика и родителя. Целта е да подобрим разбирателството между децата по време на тяхното обучение и израстване. Белезите на съвремието – липса на социализация, еднообразно ежедневие, отсъствие на физическа активност, прекалена натовареност с учебни занятия може да бъдат заличени с обучение за здравословен начин на живот за деца и младежи. ВеллБеЦоме е модел за образователен, здравен активизъм и иновативни педагогически практики, а формулата е успешно приложима в образователния процес. Съдържанието подпомага младите хора да усъвършенстват уменията и компетенциите си в различни области, да повишават мотивацията си за развитие и да стимулират потенциала си в споделена общност.

ВеллБеЦоме дава възможност за разнообразна познавателна активност на участниците в учебния процес, достъп до полезна информация, повече нови идеи и ресурси за преподаване, и учене.

Нашият Екип

Divider

Проф. д-р Весела Гюрова, ФНОИ, СУ - експерт по педагог

проф. д-р Анджелина Янева - Прокопова, ФДС, СУ - експерт физическо възпитание и спорт, образование, адаптирана физическа активност

доц. д-р Ася Емилова Асенова, доцент към Катедра Методика на обучението по биология, Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски"

Мария Валевичарска, Асистент , Доктор по 1.2. Педагогика (Специална педагогика и логопедия) към ФНОИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Овај пројекат суфинансира Европска унија кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Oвај документ израђен је уз подршку Европске уније кроз Програм прекограничне сарадње Interreg-IPA Бугарска-Србија 2014-2020, CCI Nо2014TC16I5CB007. За садржај документа одговоран је бенифицијент и ни на који начин не одражава ставове Европске уније или Управљчког органа програма.

 
sr_RSСрпски језик
bg_BGБългарски en_GBEnglish (UK) sr_RSСрпски језик
Иди на врх