Тема 2: Права и задължения на децата и младежите. Знаем ли своите права?

Цел: Учениците да познават своите права, но и да изградят представа за важността на изпълнението на своите задължения.

Очаквани резултати: Повишено внимание при спазване на собствените си задъл- жения, както и разбиране на възможностите всеки индивид да търси правата си.

Всяка личност във вашето училище, без значение дали е ученик, служител или отго- варя в стола за вашето хранене или има своя социална роля (вие сте подрастващи, други са възрастни), има свои права и свои задължения (вие сте ученици, други са учители, помощен персонал и пр.).

 • Така, например, като ученици в училище, вие имате право:
 • Да получавате качествено образование;
 • Да получавате уважение от класа и учителя си;
 • Да бъдете изслушвани;
 • Да ви се дава право да изразявате свободно своето мнение, стига то да не наранява или обижда друг човек;
 • Имате право да участвате активно в часовете;
  Да получите свое собствено лично пространство в класната стая, каквито са
 • вашият чин или вашият гардероб;
 • Да участвате по собствено желание в различни извънкласни дейности.

Освен нещата, на които имате право и ви се полагат, в ролята си на ученици имате и своите задължения, а именно:

 • Да посещавате редовно училище;
 • Да учите редовно уроците си;
 • Да се грижите за чистотата в училището и за своето ученическо място;
 • Да бъдете учтиви с околните;
 • Да носите винаги необходимите учебни пособия и материали в училище;
 • Да присъствате и да участвате в учебните часове и занимания;
 • Да съхранявате авторитета на училището и училищната общност и да доп- ринасяте за развитие на добрите традиции;
 • Да зачитате правата, честта и достойнството на другите, както и да не при- лагате физическо и психическо насилие;
 • Да представятe на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 • Да спазвате правилата за поведение в училището;
 • Да се явявате в училище с облекло и във вид, които са подходящи.

Кооперативно-конкурентна игра: „На- шите права и отговорности“

Описание на игровите действия: Двата отбора получават възможност за да обсъдят за пет минути илюстрациите и да се договорят как те ще могат да определят в тях случките. След това да си разпределят помежду си отговорностите – кой за коя илюстрация ще записва оп- ределения, какви правила на поведение спазват децата и възрастни в различни- те случки. Какви отговорности имат де- цата и възрастните? А какви права мо- гат да се открият?

Може да се използва и таблица, където да записват текстовете.

КАРТИНА/СЛУЧКА

ОТГОВОРНОСТИ/ПРАВИЛА

ПРАВА

№1 В магазина ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

№2 Пред училище …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

№3 Първият учебен ден ………………………………………………………………………………………………………………………………..

№4 В класната стая ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

№5 У дома ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

№6 С нашия учител …………………………………………………………………………………………………………………………………………

№7 Пред лекарския кабинет ………………………………………………………………………………………………………………………..

№8 С училищния автобус ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Придобити умения в края на играта:

 • Всеки един член на групата има ясна представа за оценката за себе си и за начина, по който е приет от останалите в класа. Това носи различни пол- зи, като например, че има ясна представа за впечатленията, които оставя в околните и за възможността, която получава да коригира поведението си ако е необходимо;
 • Позитивните междуличностни отношения се изграждат най-често между хората, които имат ясна представа, че се харесват, одобряват помежду си и имат общи интереси. В този смисъл, чрез посочване на положителни качест- ва в околните, всеки един от вас затвърждава позитивното си отношение към тях и има възможност да получи същото насреща.

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top