Тема 2. Права и задължения на децата и младежите

Цел: Децата и младежите да познават своите права, но и да изградят представа за важността на изпълнението на своите задължения.

Повишено внимание при спазване на собствените си задължения, както и разбиране на възможностите всеки индивид да търси правата си.

Както казахме в предишната тема за междуличностните отношения, всеки един от

вас е отделна личност. Всяка личност в нашето общество, без значение дали е ученик, служител във фирма или има друга социална роля, има свои права и свои задължения. Така например, като ученици в училище, вие имате право:

 1. да бъдете обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдете зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избирате между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;
 4. да получавате библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получавате информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получавате обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да бъдете информирани и консултирани във връзка с избора на образова- ние и/или професия;
 8. да участвате по собствен избор в извънкласни дейности;
 9. да давате мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите учебни часове;
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участвате в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общ- ност, в т. ч. училищния учебен план;
 11. да получавате съдействие от училището и от органите на местното само- управление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ви за- сягат, както и при участие в живота на общността;
 12. да бъдете поощрявани с морални и материални награди;
 13. да получавате от учителите консултации – включително и учениците на самостоятелна форма на обучение;
 14. да бъдете защитавани от училището при накърняване на личното ви достойнство и нарушаване на човешките ви права;
 15. да ползвате безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 16. да получавате стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Освен нещата, на които имате право и ви се полагат, в ролята си на ученици имате и своите задължения, а именно:

 • да присъствате и да участвате в учебните часове и занимания;
 • да съхранявате авторитета на училището и училищната общност и да допринасяте за развитие на добрите традиции;
 • да зачитате правата, честта и достойнството на другите, както и да не при-лагате физическо и психическо насилие;
 • да не участвате в хазартни игри, да не употребявате тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки;
 • да не носите оръжие, както и други предмети, които са източник на повише-на опасност;
 • да носите ученическата си лична карта в училище и извън него;
 • да представяте на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 • да спазвате правилата за поведение в паралелката и в училището;
 • да спазвате правилника за дейността на институцията;
 • да не възпрепятствате със своето поведение и постъпки нормалното проти- чане на учебните часове;
 • да не участвате в политически партии и организации до навършването на 18-годишна възраст;
 • да опазвате материалната база и чистотата на територията на училището, да не хвърляте отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор;
 • да не извършвате противообществени прояви;
 • да не напускате самоволно училището и училищния двор през учебно време;
 • да не излизате на площите пред прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи живота ви в училищната сграда;
 • да не влизате с дъвка в часовете и междучасията;
 • да не слушате музика в класната стая и коридора на училището;
 • да поздравявате вежливо;
 • да не влизате със закуски в час;
 • да се явявате в училище с облекло и във вид, които са подходящи ;
 • да сте подготвени за съответния час, като сте осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално об- лекло.

Разбирането на идеята, че всеки човек, всяка личност разполага с права и задълже- ния, улеснява много училищният, а и обществения и социалния ви живот.

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top