Тема 1: Междуличностни отношения. „Как общуваме в нашия клас?“

Цел: Учениците да придобият основна информация за понятията личност, вза- имоотношения и междуличностни отно- шения.

Очаквани резултати: Качеството на об- щуване в класа да бъде повишено.

Подкрепяща информация: Личност е все- ки един човек, а междуличностните от- ношения между хората се появяват, ко- гато личностите започнат да общуват помежду си. Така, например, във вашия клас всеки един човек е личност, а кога- то общувате помежду си вие създавате

междуличностни отношения. Общуването между всички вас има значение не само за групата и за класа ви, а и за обществото, тъй като навиците за правилно, внима- телно и любезно общуване ще ви бъдат от полза в бъдеще – в професионалния и в личния живот.

Важна черта на междуличностните отношения е тяхната емоционална основа. Емо- ционалната основа на междуличностните отношения включва три вида преживя- вания:

  • Афекти – изключително силно, внезапно настъпващо, но бурно протичащо краткотрайно преживяване, породено от причини. Това е един вид взрив – цветът на лицето ти се променя, сърцето ти започва да бие силно, не мислиш, а започваш да говориш силно, често и несвързано. Можеш ли да споделиш случки, когато си изпитвал гняв, ярост, страх, тъга, угнетение? Хората са ус- троени по различен начин и затова техните преживявания се различават.
  • Емоции – това са преживявания, когато се изпитват вълнения, чиято при- чина са лица или пък нещо, което се случва около вас. Дай пример, когато в класа ти си изпитал/а радост, тъга, скука (безразличие).
  • Чувствата, както знаете, могат да бъдат много различни. Можем да ги раз- делим на две групи:
  • Чувства, които сближават и обединяват хората. При тях другата страна се изявява като желан обект, по отношение на който се демонстрира готовност за съвместни дейности (напр. игри).

    Чувства, които разделят хората. Те се появяват, когато другата личност се показва като неприемлива, предизвикваща у вас неприятни чувства, които не ви подтикват към желание за съвместни дейности.

     

За да обобщим информацията, която получихте за чувствата, нека обясним, че по- ложителни междуличностни отношения изграждат…

Кооперативно-конкурентна игра: „Назови как се чувства!“

Разделете се на два отбора. Във всеки отбор могат да участват по пет – шест съи- грача. Разгледайте илюстрациите и по даден сигнал за начало от водещия на играта се опитайте да запишете към всяко лице повече думи, които показват неговото със- тояние. Например: тъжен, плачлив, наскърбен, отчаян, неутешим и др. (към синьото лице). Победител в играта е този отбор, който за пет минути е успял да запише по- вече думи.

Има най-различни игри, на които можете да играете и чрез които бихте се научили да поддържате позитивни и приемливи междуличностни отношения в класа и прия- телската си група.

Игра „Опиши с думи съученика си…“. Описание на игровите действия:

Разделете се на три отбора. Във всеки отбор първият играч трябва да назове поло- жителни качества на своя съученик. Вторият играч трябва да повтори своето поло- жително качество и да представи такова за съученика след него. Съответно всеки следващ, преди да предложи своя избор, трябва да се припомни и огласи тези ка- чества, които притежават учениците преди него. Така се стимулира и преднамере- ната памет, а освен това се придобива умение да се сравняват качества, които са близки или много различни. Ако някой е забравил качество, което е огласено, тряб- ва да изпълни едно желание на своя съученик.

Играта има и втори вариант. Нека всеки от вас се изправи и каже по няколко думи за всеки един свой съученик, но без да споменава името му! Разбира се, трябва да бъдете напълно искрени в отговорите си, но не забравяйте, че всяка личност е из- градена от негативни и положителни качества. Това напомняне ще ви бъде полезно за да осъзнаете, че дори и да не харесвате някоя личност в своя клас, то тази личност също притежава положителни качества, на които си струва да обърнете внимание.

Върху дъската можете да записвате тези качества. Вижте кои от тях се повтарят или са близки. Нека след това всеки от вас да се опита да се открие в отбелязано ка- чество. Например, „аз мисля, че когато каза „добър и услужлив“, Иван имаше пред- вид мен, защото аз няколко пъти му давам химикал, когато той си го забравя, даже без да ми иска, а се сещам сам да му предложа…“. Съученикът трябва да отговори, дали това наистина е вярно. Ако не се разпознае никой в определени качества, те се изтриват от дъската. Остават тези, чрез които учениците са се самоопределили, и това е признато от приятелите им.

Придобити умения в края на играта:

  • Всеки един член на групата има ясна представа за оценката за себе си и за начина, по който е приет от останалите в класа. Това носи различни пол- зи, като например, че има ясна представа за впечатленията, които оставя в околните, и за възможността, която получава да коригира поведението си, където е необходимо;
  • Позитивните междуличностни отношения се изграждат най-често между хората, които имат ясна представа, че се харесват, одобряват помежду си и имат общи интереси. В този смисъл, чрез посочване на положителни качест- ва в околните, всеки един от вас затвърждава позитивното си отношение към тях и има възможност да получи същото насреща.

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top