Тема 1: Междуличностни отношения

Цел: Учениците да придобият основна информация за понятията личност, взаимоотношения и междуличностни отношения.

Очаквани резултати: Качеството на общуване в класа да бъде повишено.

Подкрепяща информация: Междуличностните отношения представляват общуване, приятелство, близост, връзка между двама или повече души, които могат да бъдат временни или продължителни. Тази близост и приятелство може да се основава на любов, солидарност и подкрепа или друг тип социално обвързване. Междулично- стните отношения са формирани под влияние на социални, културни и други фактори. Смисълът на тези взаимоотношения може да варира в зависимост от: семейство, роднински връзки, приятелство, брак, други емоционални отношения, работа, обучение, клубове, съседство и групи или места за забавление.

Личност е всеки един човек, а междуличностните отношения между хората се появяват, когато личностите започнат да общуват помежду си. Така, например, във ва- шия клас всеки един човек е личност, а когато общувате помежду си, вие създавате междуличностни отношения. Общуването между всички вас има значение не само за групата и за класа ви, а и за обществото, тъй като навиците за правилно, внима- телно и любезно общуване ще ви бъдат от полза и в професионалния и в личния ви живот.

Важна черта на междуличностните отношения е тяхната емоционална основа. Емо- ционалната основа на междуличностните отношения включва в себе си три вида емоционални прояви: афекти, емоции и чувства. Чувствата, както знаете, могат да бъдат много различни. Можем да ги разделим на две групи:

 • Чувства, които сближават и обединяват хората. При тях другата страна се изявява като желан обект, по отношение на който се демонстрира готовност за съвместни дейности;
 • Чувства, които разделят хората. Те се появяват, когато другата личност се показва като неприемлива, предизвикваща у вас неприятни чувства, които не ви подтикват към желание за съвместни дейности.

Общуването има значение не само за развитието на отделната личност (тоест, на всеки един от вас), но и на обществото като цяло. Чрез него се изграждат и реали- зират лични обществени отношения. Формирането на умения за общуване е основа за осъществяването на пълноценно общуване и личностно развитие и се включва в общата характеристика на бъдещата личност.

Изграждането на позитивни и пълноценни междуличностни отношения зависи и от още един фактор – емпатия (съчувствие). Емпатията е способността на човек да съ- преживява емоциите, чувствата и мислите на другите. Ако той има тази способност, то неговите междуличностни взаимоотношения ще бъдат много по-пълноценни и положителни. Колкото повече са хората, които умеят да съчувстват и съпреживяват емоцията на другите, толкова по–ценни партньори за комуникация са те.

Игрови тренинг: Избери подходящи думи/снимки за мотото „Приятелството е магия!“

Описание на тренинга:

Първи вариант: Може първо да се дискутира коя ключова дума може да се избере за да се допълни изречението. Допълненията може да са вместо подлога или вмес- то допълнението. Например: Допълнете изречението, като вместо празното място изберете подходяща дума.

Приятелството е…………………. (Всеки от участниците записва върху дъската своята дума).

…………………е магия. (Всеки от участниците изпълнява игровото правило, като из- бира своя дума).

Може да се избере жури, което да не наблюдава процеса на избор, за да бъде обек- тивно. След като приключи попълването, журито се поканва да прецени най-добри- те попадения на участниците в тренинга или да се опита по думата да отгатне кой е направил това предложение.

Втори вариант: Може да се предложат снимки и от тези на класа по време на изле- ти, празници или от Интернет. В два отбора се прави аргументиран избор на снимка, съответна на логото – „Приятелството е магия“.

Игрови тренинг „Моето мнение и оценка“:

Методи за оценяване на значимостта на междуличностните отношения:

1. Колко важно е според вас да развиете междуличностните си отношения в класа по скалата от 0 до 10, където 0 означава „изобщо не”, а 10 – „изключи- телно важно”, къде според вас се намирате вие?

Скала 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Колко уверени сте според вас, че ако решите да развиете своите между- личностни отношения в класа, бихте могли да го направите? По скалата от 0 до 10, където 0 означава „изобщо не”, а 10 – „изключително важно”, къде според вас се намирате вие?

Скала0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Игров тренинг: „Кое е важно според нас – подреждаме така!“

Описание на тренинга: Върху лист/флипчарт се опитайте в екипи да систематизи- рате избор, като подредите по степен на важност във вашия екип условията за по- ложителни отношения. Най-важното условие обозначете с (1), а най-маловажното, защото те вече факт със (7).

Необходими условия за изграждане на позитивни междуличностни отношения:

 1. Способност за започване на разговори по различни теми;
 2. Способност за слушане;
 3. Умение за изразяване на собствените емоции;
 4. Емпатия;
 5. Приемане на останалите;
 6. Доверие;
 7. Себеоткриване.

Придобити умения и знания в края на тренингите по темата:

 • Учениците могат сами да оценят своята потребност от междуличностните отношения, както и да ги дефинират;
 • Имат нови познания в областта на емпатията, както за нейната необходимост в контекста на междуличностните отношения;
 • Познават необходимите умения, способности и човешки качества, които предизвикват изграждането на положителни междуличностни отношения.

Добре дошли в WellBeCome!

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

bg_BGБългарски
sr_RSСрпски језик en_GBEnglish (UK) bg_BGБългарски
Превъртете до Top